Badania nad biologia Mallophaga II. Krew jako pokarm larw piórojadów Menopon gallinae (L.) i Menacanthus stramineus (Nitzsch), oraz niektóre inne obserwacje nad biologia tych gatunków

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith