Mallophaga (Insecta) Species Occurring on Storks (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758)

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2006
Authors:B. Dik, Uslu U.
Journal:Türkiye Parazitoloji Dergisi
Volume:30
Issue:3
Pagination:220 - 225
Date Published:2006
Keywords:Phthiraptera, Survey, Turkey
Abstract:

Article in Turkish: Beyaz Leyleklerde (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) Görülen Mallophaga (Insecta) Türleri

ÖZET: Bu araştırma beyaz leyleklerdeki (Ciconia ciconia) Mallophaga türlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 2003 yılının mart ayında, 15 adet beyaz leylek dış parazitler yönünden incelenmiş, 13 leylek bitlerle enfeste bulunmuş, ayrıca enfeste leylekle- rin birinde bir adet Ixodid kene tespit edilmiştir. Toplanan bitler % 70’ lik alkol içine alınmışlardır. Laktofenolde birkaç gün süreyle saydamlaştırılan bitler, lamlara Faure Forte medium ile yapıştırıldıktan sonra mikroskopta incelenerek teşhis edilmişlerdir. Enfeste ley- leklerden 1316 adet bit ve bir adet Ixodid kene toplanmıştır. Bitler; Colpocephalum zebra, Neophilopterus incompletus, Ardeicola ciconiae ve Ciconiphilus quadripustulatus, Ixodid kene ise Hyalomma sp. (nimf) olarak teşhis edilmiştir. Bu makale ile C. zebra, N. incompletus, A. ciconiae ve C.quadripustulatus Türkiye’de, beyaz leyleklerden ilk kez bildirilmektedir.

This study was carried out in order to determine the presence of Mallophaga species on storks in Konya, Turkey. For this purpose, 15 storks were inspected for chewing lice in March 2003. The lice collected from the storks were preserved in a vial containing 70% alcohol. They were cleared in lactophenol for a few days and mounted on slides in the Faure-Forte medium. Thirteen storks were found to be infested with lice. In addition, one tick was found on a stork. A total of 1316 lice were collected from the storks. They were identified as Colpocephalum zebra, Neophilopterus incompletus, Ardeicola ciconiae and Ciconiphilus quadripustulatus. The tick was identified as a nymph of Hyalomma sp. This is the first time that C. zebra, N. incompletus, A. ciconiae and C. quadripustulatus have been reported from storks in Turkey.

URL:http://phthiraptera.info/sites/phthiraptera.info/files/46695.pdf
File attachments: 
Thu, 2010-05-13 15:56 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith