Investigation of the Prevalence of Pediculus humanus capitis and Risk Factors in a Village in Isparta

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2018
Authors:M. Acıöz, Öztürk T.
Journal:Turkish Journal of Parasitology
Volume:42
Issue:3
Pagination:202 - 206
Date Published:2018
Keywords:Isparta, Prevalence
Abstract:

Paper in Turkish. Title: Isparta'nın Bir Köyünde Pediculus humanus capitis Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Araştırılması

Amaç: Bu çalışma, Isparta Sücüllü köyünde okuyan öğrencilerde Pediculus humanus capitis (P.h. capitis)’in prevalansının belirlenmesi amacıyla yapıl- mıştır.
Yöntemler: Sücüllü köyünde öğrenim gören 204 öğrenci, Nisan-Mayıs 2016 tarihleri arasında P.h. capitis’in yumurta, nimf, erişkini yönünden incelen- miştir. Daha sonra her bir öğrenci için anket formu hazırlanıp öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri ve aile bilgileri kaydedilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin %9,3’ünde P.h. capitis saptanmıştır. Kızlarda %17,4; erkeklerde %2,7 oranında enfestasyon bulunmuş olup aradaki fark istatistik- sel olarak önemli bulunmuştur. Enfestasyon oranı, en fazla 8-9 yaş grubunda olan ve ailesi hayvancılık ile geçinen çocuklarda bulunmuştur.
Sonuç: P.h. capitis Isparta ilinde, ailesi hayvancılık ile uğraşan ve sosyo-ekonomik durumları iyi olmayan ailelerin kız çocuklarında fazla gözükmektedir. Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis, prevalans, Isparta

Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis, prevalans, Isparta

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate the prevalence of Pediculus humanus (P.h.) capitis infestation in school children in Sücüllü Village, Isparta.
Methods: The study was conducted from April to May 2016 in Sücüllü Village. Hair of 204 students were examined for eggs, nymphs, and adults of P.h. capitis. Data regarding age, sex, family’s type of living were recorded for each child.
Results: It was found that 9.3%of students were infested by P.h capitis. The prevalence of infestation was significantly higher in girls (17.4%) than in boys (p<0.05). School children in the age group of 8-9 years exhibited higher prevalence rates. Infestation rate was also high in livestock families (p<0.05). Conclusion: This study revealed that socioeconomic status is a major factor that influences the occurence of pediculosis among students of both sexes in Isparta. Infestation is more common in crowded families.

URL:http://www.turkiyeparazitolderg.org/archives/archive-detail/article-preview/spartann-bir-kynde-ipediculus-humanus-capitis-i-sk/21600
Short Title:TurkiyeParazitolDerg
File attachments: 
Tue, 2019-10-01 11:56 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith