Prevalence of Ectoparasites of Indigenous Chickens From Dalahu Region, Kermanshah Province, Iran

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2016
Authors:M. Mirzaei Dehaghi, Ghashghaei, O., Yakhchali, M.
Journal:Turkish Journal of Parasitology
Volume:40
Issue:1
Pagination:13 - 16
Date Published:03-2016
ISSN:13006320
Keywords:Dalahu, ectoparasite, indigenous chickens, Iran, Prevalence
Abstract:

ABSTRACT
Objective: Ectoparasitism is an important factor associated with the poor production of indigenous chickens. The present study was undertaken to estimate the prevalence and ectoparasite diversity in indigenous chickens of the Dalahu region in the western part of Kermanshah province, Iran.
Methods: A total of 600 indigenous chickens (250 roosters and 350 hens) were randomly examined for the presence of different ectoparasites over the period April to September 2011. Ectoparasites were collected from different parts of chicken body using a hand lens, magnifyingglass, and flashlights. The samples were preserved in 70% alcohol and cleared in lactophenol.
Results: The overall prevalence of ectoparasites was 52.8% (66% hens and 34.4% roosters) (p<0.001). Mixed infestation was noted in 70.34% of the chickens. The prevalence was significantly higher in young (66.3%) animals compared with older animals (39.33%) (p<0.001). Five species of ectoparasites were identified: Menopon gallinae (35.3%), Menacanthus stramineus (26.7%), Argas persicus (19%),  Dermanyssus gallinae (11%), and Echidnophaga gallinacea (the “sticktight flea”) (8%).
Conclusion: The results of the present investigation reveal that ectoparasite infestation is prevalent in this area. Further studies are recommended to
evaluate the effects of the ectoparasites on indigenous chicken health and production in the region (Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 13-6).

ÖZ
Amaç: Ektoparazitler yerli tavukların üretiminin azalmasına ilişkin önemli bir faktördür. Çalışma İran’ın batı bölgesinde yer alan Kermanşah ili Dalahu ilçesinde yerli tavuklarda Ektoparazitlerin prevalansını ve çeşitliliğini araştırmaktadır.
Yöntemler: Bu çalışmada 2011 yılı Nisan ile Eylül ayları içerisinde Dalahu yöresinde 600 adet yerli tavuk (250’si erkek ve 350’si dişi) olmak üzere toplanmış ve farklı ektoparazitlerin varlığı random olarak incelenmiştir. Ektoparazitler tavuk vücutlarının çeşitli kısımlarından Lenz, büyüteç ve flashlights kullanarak toplanmıştır. Örnekler %70’lik alkolde saklanmış ve laktofenolde şeffaflaştırılmıstır.
Bulgular: Ektoparazitlerin toplam prevalensı %52,8 (%66,sı dişi tavuk ve %34,4 horoz) saptanmıştır. Tavukların %70,34 karışık enfeksiyonları vardır Genç tavuklarda prevalens anlamlı derecede yüksektir (%66,33), (p<0.001). Tavuklardan beş tür ektoparazit izole edilmiştir; sırası ile Menopon galline (%35,3), Menacanthus stramineus (%26,7), Argas persicus (%19), Dermanyssus gallinae (%11), ve Echidnophaga gallinacea (the “sticktight flea”) (%8). Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, ektoparazit enfeksiyon yaygınlığı çalışma bölgesinde yüksektir. İlave çalışmaların yapılması tavsiye edilip, ektoparazitlerin etkileri yerli tavukların sağlığı ve üretimi üzerinde analiz edilmelidir (Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 13-6).
Anahtar Kelimeler: prevalens, ektoparazit, yerli tavuk, Dalahu, İran

URL:http://www.turkiyeparazitolderg.org/archives/archive-detail/article-preview/prevalence-of-ectoparasites-of-ndigenous-chickens-/22423
DOI:10.5152/tpd.2016.4185
Short Title:TurkiyeParazitolDerg
File attachments: 
Thu, 2020-04-09 20:14 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith