When dermoscopy supports the final diagnosis. A phlegmon and abscess of the neck as a complication of pediculosis capitis

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2021
Authors:A. Płaszczyńska, Sławińska, M., Nowicki, T. K., Śmigielski, G., Nowicki, R. J., Sobjanek, M.
Journal:Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Volume:108
Issue:3
Pagination:227-231
Date Published:Jan-01-2021
ISSN:0033-2526
Keywords:abscess, complications, Dermoscopy, Pediculosis capitis, phlegmon.
Abstract:

Paper in both English and Polish

Introduction
Pediculosis capitis is a common parasitic disease that occurs most frequently in childhood, with peak incidence between 6-12 years of age [1]. The main symptom of the presence of head lice is pruritus of scalp areas, caused by lice bites, but it may also be asymptomatic [1]. Possible complications of pediculosis capitis include excoriations, eczematous dermatitis, impetigo, alopecia, lymphadenopathy and bacterial cellulitis [1–4]. Serious, life-threating complications of pediculosis capitis have been rarely reported in the literature.

Objective
To present severe complications of neglected pediculosis capitis and utility of dermoscopy in making a final diagnosis.

Case report
A 38-year-old woman, with an alcohol addiction and untreated epilepsy, presented to an emergency department due to painful, uniliteral neck tumor, bilateral cervical lymphadenopathy, fever, and multiple, painful ulcers within the scalp and neck (figs. 1 A, B). Based on clinical picture and computed tomography findings phlegmon and abscess of the neck were diagnosed (fig. 2). The abscess was incised and drained and purulent content was taken for microbiological examination. Empirical antibiotic therapy, including 600 mg of clindamycin (3 times per day, intravenously) and 1 g of ceftriaxone (2 times per day, intravenously), was administered. Subsequently, the woman was consulted at dermatology department. Clinical presentation was equivocal, but trichoscopic assessment showed vital nits, what confirmed the diagnosis of pediculosis capitis (fig. 3). Bacterial superinfection, secondary to this infestation was the most probable cause of life-threating complications that occurred in the patient. Results of abscess’s microbiological culture indicated presence of Streptococcus pyogenes and Staphylococcus aureus. Further treatment recommendations included continuation of antibiotic therapy, octenidine-based washing gel until ulceration healing and treatment of head lice by permethrin.

Polish title: dermoskopia jako metoda potwierdzająca ostateczne rozpoznanie. pacjentka z ropowicą i ropniem szyi jako powikłaniami wszawicy głowowej

Wprowadzenie
Wszawica skóry owłosionej głowy jest powszechną chorobą pasożytniczą, która występuje najczęściej w dzieciństwie, a szczyt zachorowań przypada na 6.–12. roku życia [1]. Głównym objawem obecności wszy głowowych jest świąd skóry głowy spowodowany ukąszeniami. Choroba może także przebiegać bezobjawowo [1]. Możliwe powikłania wszawicy głowowej to: przeczosy, wypryskowe zapalenie skóry, liszajec, łysienie, powiększenie węzłów chłonnych i bakteryjne zapalenie tkanki łącznej [1–4]. W piś­miennictwie rzadko opisywano poważne, zagrażające życiu powikłania wszawicy głowowej.

Cel pracy
Przedstawienie poważnych powikłań zaniedbanej wszawicy głowowej oraz przedstawienie przydatności dermoskopii w ustaleniu ostatecznego rozpoznania.

Opis przypadku
Kobieta 38-letnia, uzależniona od alkoholu, z nieleczoną padaczką, zgłosiła się na oddział ratunkowy z powodu bolesnego guza szyi, obustronnego powiększenia szyjnych węzłów chłonnych, gorączki oraz licznych, bolesnych owrzodzeń skóry głowy i szyi (ryc. 1 A, B). Na podstawie obrazu klinicznego i wyników tomografii komputerowej rozpoznano ropowicę i ropień szyi (ryc. 2). Ropień nacięto i zdrenowano oraz pobrano treść ropną do badania mikrobiologicznego. Zastosowano empiryczną antybiotykoterapię: 600 mg klindamycyny (3 razy dziennie dożylnie) i 1 g ceftriaksonu (2 razy dziennie dożylnie). Następnie pacjentka została skonsultowana w Klinice. Obraz kliniczny był niejednoznaczny, ale ocena trichoskopowa wykazała obecność żywych gnid, co potwierdziło rozpoznanie wszawicy głowowej (ryc. 3). Nadkażenie bakteryjne wtórne do tej infestacji pasożytniczej było najbardziej prawdopodobną przyczyną powikłań zagrażających życiu pacjentki. Posiew mikrobiologiczny ropnia wykazał obecność Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Dalsze zalecenia dotyczące leczenia obejmowały: stosowanie miejscowo żelu myjącego na bazie oktednidyny do czasu wygojenia się owrzodzeń, a następnie preparatu z permetryną w leczeniu infestacji pasożytniczej.

Słowa kluczowe: dermoskopia, wszawica skóry owłosionej głowy, powikłania, ropień, ropowica.

URL:https://www.termedia.pl/When-dermoscopy-supports-the-final-diagnosis-A-phlegmon-and-abscess-of-the-neck-as-a-complication-of-pediculosis-capitis,56,44980,1,1.html
DOI:10.5114/dr.2021.108607
File attachments: 
Tue, 2023-05-16 15:46 -- Yokb
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith